DEECARGAR PDF – TASA CATALANA   DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA DECRET LLEI 1/2014, de 3 de juny, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny. El president de la Generalitat de Catalunya Sia […]